Kitablar

Tül: Uzaklık, uzunluk
Turuk: Yollar
-U-
Ucalt-: Yükseltmek
Ufk-ı tarik: Yolun ufku
Uhdesinde ol-: Sorumluluğu altında bulunmak
Ulûm: ilimler
Ulûm-ı cedide: Yeni ilimler
Ulûm-ı muhtelife: Çeşitli ilimler
Umur: işler
Umur-ı devlet: Devlet işleri
Umur-ı mezhebiyye: Mezhep işleri, dinî işler
Ur: Tek gözlü
Urefa: Arifler, bilginler
Usul-i idare: idare tarzı, yönetim biçimi
Usul-i ihtisar: Kısaltma, özetleme usulü
-Ü-
Udeba ve şuara: Yazar ve şairler
Üfûl: Batma, kaybolma
Ünvan-ı acib: Tuhaf, acaip unvan
Üryan Üsera: Çıplak Esirler
-V-
Vahim: Korkulu
Vahşet-nâk: Korkulu, korkunç
Vaki': Olan, vuku' bulan, bulunan
Varidat: Gelirler
Vasi': Geniş
Vaz' et-: Ortaya koymak
Vaziyyet-i sevkü'l-
ceyşiyye ve askeriyye
: Askerî ve stratejik durum
Vega: Kavga, vuruşma
Veled-i erşed: Büyük, olgun çocuk
Vehle-i ula: Başlangıç, işin başı
Veliahd-nişin: Veliahdın yönetiminde olan şehir
Vesail: Vesileler, sebepler
Vesail-i muhtelife: Çeşitli vesileler, bahaneler
Vesail-i terakki: ilerleme sebepleri
Vesat et-: Araya girme, vasıta olma, aracılık etme
Vezaif: Vazifeler
Vezir-i me'ali –zamir: Yüce düşünceli vezir
Vilayet-l muhtelife: Çeşitli vilayetler
Vüzera: Vezirler
-Y-
Yad et-: Anmak, hatırlamak
Yed-i inhisarında ol-: Tekelinde olmak
Yek-âvâz: Tek ses
Yek-diğer: Bir birini, bir taraf öbür tarafı
Yekûn: Toplam
Yevm: Gün
Yevm-i muayyen: Belirli gün
Yevm-i vefat: Ölüm günü
-Z-
Zahid: Dindar
Zalame: Zalimler
Zarafat gıl-: Şaka yapmak
Zebanzed: Dilde ezber olan, çok söylenilen söz
Zebh: Boğazlama
Zebun ol-: Bir şeyin kurbanı olmak, güçsüz hale gelmek
Zıll: Gölge
Zıll-ullah: Allahın gölgesi
Zi-hayat: Canlı
Zimâm-ı hükûmat: Hükümetlerin yuları
Zir-i cenah: Kanat altı (meç.) koruma, himaye
Ziverle-: Süslemek
Zuhur et-: Ortaya çıkmak
Zulmet-pesendan: Karanlığı, zulmü sevenler
Zübde-i asar: Eserlerin gözbebeği, en kıymetlisi
Zümre-i mütefekkirin: Düşünür zümre, aydın topluluk
Zürra': Ziraatçiler, çiftçiler

<< Əvvəli | < Geri