Kitablar

-T-
Ta’ammüm: Umumileşme, yayılma
Ta’arruz: Hücûm
Taazzuv etmek: Şekillenmek
Tabir-i diğer: Diğer bir deyişle
Ta’dad etmek: Sayıp dökmek
Tadilat: Değişiklik
Tafsil etmek: Ayrıntılarıyla açıklamak
Tahaccûr: Taşlaşma, taş olma
Tahaddüs etmek: Mahlas (Takma ad)
Tahavvül: Devişme, dönüşme
Tahdid: Sınırlandırma
Tahkir: Hakaret etme
Tahrirat: Resmî yazışma
Tahsil: Elde edilme
Tahşidât-ı askeriyye: Askeri yığınak
Taht-ı riyaset: Başkanlık
Tahtında: Altında
Taksimat: Bölünme
Takviye: Kuvvetlendirme
Takyid:Kayda ve şarta bağlama
Tali: İkinci
Ta’mim: Yayılma
Tanzir: Benzetme, benzetilme
Tanzir edilemeyen: Benzeri yapılamayan
Tarac: Yağma, çapul
Tarik: Yol
Tasaddi: Girişme, ise başlama
Tasfiye: Arıtma
Tasrih: Açıklama
Ta’til-i müzakerat: Görüşmelere son verme
Tavassut: Aracılık
Ta’vik: Geciktirme, oyalama
Tayy: Atlama, üzerinde geçme
Teaküb: Birbiri arkasınden gitme, birbirini takib etme
Teali: Yükselme
Te’ati: Karşılıklı alıp verme
Tebdil etmek: Değiştirmek
Tebdil-i milliyet: Milliyet değiştirme
Tebeddül etmek: Dönüşmek, değişmek
Tebşir: Müjde verme, müjdeleme
Tedâûfî: Savunma ile ilgili
Tedhiş: Baskı, terör
Tedkik: İnceleme
Tedkikat: İncelemeler
Tedrici: Kademeli, yavaş-yavaş
Tedris: Ders
Teehhür: Sonraya, geriye kalma; gecikme
Teessür: Üzüntü
Teessüs etmek: Kurulmak
Tefevvuk: Üstün olma, üstünlük
Tefrik etmek: Ayırmak
Tehcir: Göç
Te’hir: Erteleme
Tehziz: Titreme
Tekmil etmek: Tamamlamak
Teknikum: Sanat okulu
Temayüz etmek: Ayrılmak, farklılık göstermek
Temeddün: Medenileşme
Temerküz: Toplanma
Tenvir: Aydınlatma
Terakki: İlerleme
Teressübat-ı havaiyye: Yağış
Terhib: Çok korkutma, korkutulma
Termiz: Sembol
Tes’id etmek: Kutlama
Te’sis: Kurma
Tesrî: Hızlandırma, çabuklaştırma
Tesviye’et: Düzeltme
Teşevvüş: Karışıklık
Teşkilat-ı esasiye: Anayasa
Teşmil etmek: Yaymak, içine aldırmak, kapsamak
Teşri’i: Kanun yapma
Teşrik-i mesai: (Ortak) çalışm
Tesrin-i Sâni: Kasım
Teşyi’ etmek: Uğurlamak
Tetebbu: Araştırma
Tevarüs: Mirasa konma
Tevcih: Yöneltme
Tevdi olunmak: Sunulmak
Tevessül etmek: Başvurmak, girişmek
Tevkif: Uydurma, uygulaştırma
Tevfikan: Uyarak, uygun olarak, (e) göre
Tevsi’: Genişleme
Tevzi’: Dağıtım
Te’yid: Kuvvetlendirme, destekleme
Te’yid: Onay
Tezahür etmek: Ortaya çıkmak
Tiyatro nüvislik: Tiyatro yazarlığı
-U-
Umde: İlke, prensip
‘Unf: Şiddet, sertlik
Usul-i idare: Yönetim şekli
Ulum-ı ictimaiyye: Sosyal bilimler
-Ü-
Ünvan-ı umumi: Genel ad (ünvan)
Üssü’l hareke: Hereket noktası
-V-
Vahdet: Birlik
Vak’ayi’: Olaylar
Vaki: Bulunan
Varidat: Gelirler
Vasati: Ortalama
Vasi: Geniş
Vaz’: Koyma
Veba-yı bakarî: Sığır vebası
Vechile: Gibi
Verst: 1060 metreye karşılık gelen eski bir Rus uzunluk birimi
Verst murabba’: Verst kare (1060 metre kare)
Vesait: Vasıtalar
Vifak: Yakınlık, uygunluk , barış
Visruvalık (vice-roi): İdaresi bir hükümet gibi kabul edilen valilik. Çarlığa bağlı Kafkasya valiliği.
Vuku’bul: Ortaya çık-, ol
Vus’î zatî: Şahsî kudret
Vusta: Orta
-Y-
Yad olunmak: Anılmak
Yevmî: Günlük
-Z-
Zafer-i nihai: Son zafer
Zâri’: Züraatçı, çiftçi
Zer : Ekin, ekme
Zevat: Kişiler
Zeyl: Devam, ek
Zi-kıymet: Kıymetli
Zuhur etmek: Ortaya çıkmak

<< Əvvəli | < Geri